Jak utrzymać zdrowie stada w dobie rosnącej antybiotykooporności mikroorganizmów

25.05.2018

Adifeed® patronem konferencji naukowej we Lwowie.

19-20 kwietnia na Lwowskim Narodowym Uniwersytecie Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii odbyła się Ukraińsko-Polska Konferencja nt. rosnącej antybiotykooporności oraz alternatyw dla antybiotykowych stymulatorów wzrostu.   Organizatorem konferencji byli: Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. S.Z. Gżyckiego, Państwowy Naukowo-Badawczy Instytut Kontroli Preparatów Weterynaryjnych i Dodatków Paszowych oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Patronem wydarzenia był Adifeed® Sp. z o.o.

Wydarzenie było okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy polskimi i ukraińskimi środowiskami naukowymi w zakresie problemów związanych z bezpieczeństwem mikrobiologicznym chowu i hodowli zwierząt. Konferencja rozpoczęła budowanie świadomości rosnącej antybiotykooporności mikroorganizmów występujących u zwierząt hodowlanych na Ukrainie, a także wskazała alternatywy wobec profilaktycznego stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej.

Podczas sesji wykładów, Prezes Adifeed® Sp. z o.o., dr Witold Nowak oraz dr inż. Paulina Abramowicz-Pindor przedstawili rozwiązania eubiotyczne pozwalające na uzyskanie wysokiego wyniku produkcyjnego w dobie ograniczenia stosowania antybiotyków i kokcydiastatyków – „Wierzymy, że wiedza i doświadczenie przekazane największym ukraińskim hodowcom drobiu, zaowocują w przyszłości zdrowszym i lepszym jakościowo produktem. Naszym priorytetem jest uświadomienie skali problemu antybiotykooporności patogenów występujących u zwierząt gospodarskich na Ukrainie oraz wiążące się z tym zagrożenie dla zdrowia i życia zwierząt, a także ludzi”.

W konferencji wzięli również udział dwaj znamienici wykładowcy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Tematem wykładu prof. dra hab. Jerzego Jaroszewskiego, szefa Katedry Farmakologii i Toksykologii, Wicerektora Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie było zużycie antybiotyków w Unii Europejskiej i wskazania do racjonalnego ich stosowania. O zasadach racjonalnej chemioterapii chorób bakteryjnych drobiu opowiedział z kolei prof. dr hab. Andrzej Koncicki, dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie.

Prof. dr hab. Viktor Muzyka z Państwowego Naukowo-Badawczego Instytutu Kontroli Preparatów Weterynaryjnych i Dodatków Paszowych we Lwowie przedstawił temat oporności bakterii na antybiotyki z punktu widzenia państwowych instytucji kontrolnych, który szczegółowo – dla wielu patogennych  drobnoustrojów  scharakteryzowała dr n. wet. Tetiana Harkawenko z Państwowego Naukowo-Badawczego Instytutu Laboratoryjnej Diagnostyki i Weterynaryjno Sanitarnej Ekspertyzy w Kijowie.

Prelegentami byli również dr n. wet. Volodymyr Semaniukdr n. wet. Iryna Sływka z Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. S.Z. Gżyckiego, prof. dr hab. Kukhtyn Mykola z Narodowego Uniwersytetu Technicznego im. Ivana Pulyuya oraz Tamara Kazaćka z Państwowego Naukowo-Badawczego Instytutu Laboratoryjnej Diagnostyki i Weterynaryjno-Sanitarnej Ekspertyzy w Kijowie.

Spotkanie środowisk naukowych z Polski i Ukrainy umożliwiło wymianę doświadczeń w zakresie zapobiegania zjawisku narastającej lekooporności u mikroorganizmów. Polska już poczyniła w tym zakresie ważne kroki, zarówno poprzez działania odgórne, jak Narodowy Program Ochrony Antybiotyków, jak i działania oddolne świadomych producentów mięsa drobiowego i jaj oraz firm, w tym AdiFeed®, aktywnie wspierających ochronę właściwości bójczych i statycznych preparatów przeciwmikrobiologicznych.

Język: